People & Culture Change Programs

Fyra faser i People & Culture Change Programs

1. Insight & Discovery
När ni teamar upp med Forza som partner inleder vi alltid med en insiktsfas där vi skapar en gemensam och grundad bild av nuläget tillsammans med ledningen och utvalda medarbetare. Forza hjälper er med insikter om hur kulturen ser ut idag och framförallt varför den ser ut som den gör. Genom en kombination av en kvantitativ och kvalitativ approach kartlägger vi organisationens nuläge inom bland annat vilka strukturer som gynnar och hindrar den önskade kulturen och vilka beteenden som faktiskt premieras. Insikterna gör resan framåt enklare att planera, genomföra och hjälper er att maximera värdet av er investering inom People & Culture.

-Intervjuer
-Workshops med fokusgrupper
-Beteendeutvärdering
-Värderingar & antaganden som driver er kultur idag

2. Strategic Planning
Utifrån insiktsarbetet lägger vi tillsammans grunden till en riktad handlingsplan för att leverera era affärsmål. Vi hjälper er definiera en tydlig vision och strategi för er önskade förändring. Arbetet börjar hos ledningen. Alltid. Med tydliga och förankrade mål inför kulturresan säkerställer vi ett commitment bland chefer som är direkt avgörande för ert resultat.

-Planering
-Strategiarbete
-Målsättning
-Delaktighet

3. Implementation
I ett typiskt Culture Change Program, när vi vet vilka strukturer och beteende som behöver förändras är det dags att gå i action genom att träna nya beteenden, se över strukturer och processer. Våra People & Culture experter erbjuder ledarskapsträning och utveckling av medarbetare med stort fokus på självledarskap, feedback och effektiva arbetsmetoder i ständiga förbättringar. Kommunikationen är en nyckelfaktor här, att alla i organisationen förstår varför förändringarna sker och vart vi är på väg.

-Förbättring av processer och system
-Ledarskapsträning
-Utveckling av medarbetare
-Kommunikation

4. Follow-up
Vi mäter tydligt att den förändring ni önskar sker enligt plan och stämmer av löpande för att säkerställa att vi når maximal effekt på insatserna. Håller aktiviteterna rätt kvalitet? Når förändringarna hela organisationen och börjar de förankras? Vad är påverkan av förändringen på företagets resultat och leder kulturresan till önskad affärsnytta?

-Vi mäter löpande på tre nivåer:
-Aktiviteter t.ex. genom enkla utvärderingar
-Påverkan t.ex. genom pulsmätningar
-Resultat t.ex. genom att relatera beteendeförändringar till konkret affärsnytta

Kontakta oss!

Intresserad och vill veta mer?